01/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#พ่อเมืองเชียงใหม่ นำประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในกิจกรรมฯ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรร ษา 68 พรรษา 28 กรกฏาคม 2563

อีกทั้งเป็นการเทิดทูนและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ รวมถึงรักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้อยู่อย่างมั่นคง ความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียน และประชาชนจิตอาสาชาวตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม ได้ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายในวัดสว่างบรรเทิง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม อีกด้วย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน