02/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

# ศมพ.อ.อมก๋อย จัดกิจกรรมร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดินชาวอมก๋อย เลิกปลูกฝิ่น มอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นให้กับทางราชการและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ศมพ.อ.อมก๋อย จัดกิจกรรมร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดินชาวอมก๋อย เลิกปลูกฝิ่น มอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นให้กับทางราชการและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ซึ่งมีหน้าที่อำนวยการประสานงาน และบูรณาการ ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง องค์กร โครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดินชาวอมก๋อยเลิกปลูกฝิ่น มอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นให้กับทางราชการ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ณ พระธาตุดอยแก้ว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมี พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธาน ร่วมด้วย นายยุคนธ์ พงษ์ไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 นายวาทิน ดำรงเลาหพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปราบปรามยาเสพติด สำนักปราบปรามยาเสพติด นายอำเภออมก๋อย นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นอมก๋อย กว่า 150 คน

โดยในวันนี้มีประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อย มอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นจำนวน .12.7 กิโลกรัม ซึ่งในปีที่ผ่านมานั้น ปี ๒๕๖๒ ได้รับมอบจำนวน ๒๒.๙๐ กิโลกรัม และปี ๒๕๖๓ ได้รับมอบแล้วจำนวน ๒๓.๔๙ กิโลกรัม รวมจำนวนทั้งสิ้น 59.16 กิโลกรัม
นอกจากการมอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นแล้ว คณะทำงานได้จัดบอร์ดนิทรรศการ แสดงผลงานในการดำเนินงาน การลดลงของพื้นที่ปลูกฝิ่นในอำเภออมก๋อย ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการ ในปี ๖๐ เราพบพื้นที่ปลูกฝิ่นถึง ๙๐๘.๐๓ ไร่ และในปีปัจจุบัน ตรวจพบเพียง ๕.๘๕ ไร่ ซึ่งลดลงถึงร้อยละ ๙๙ จากแนวโน้มดังกล่าว รวมกับการมอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นให้กับทางราชการ จึงเป็นไปได้ว่าในปีต่อไป พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นในอำเภออมก๋อยน่าจะลดลงหรือไม่มีเลย