11/04/2021

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง RMUTSB และ CIPAT

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง RMUTSB และ CIPAT

 


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:30 ได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนากำลังคนดิจิทัลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับ สมาคมสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPATโดย ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ นายนนทวัตต์ สาระมาน นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์หรือ CIPATเป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะกรรมการและอาจารย์ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง ให้แก่ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หรือ RMUTSB ให้สามารถในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมให้ RMUTSB เป็นผู้นำด้านการพัฒนากำลังคนดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูงจากภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีขีดความสามารถที่ตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New S-Curve ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้

และเพื่อสนับสนุน ร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้านต่าง ๆ สู่มาตรฐานที่เป็นสากล ด้วยการสร้างกำลังคนดิจิทัลใน RMUTSB ให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อขยายผลการพัฒนาและยกระดับทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากล สำหรับบุคลากรในทุกระดับและทุกกลุ่ม ให้ได้อย่างกว้างขวางและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง อันส่งผลให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่ความเป็น ผู้นำของกำลังคนดิจิทัลที่ได้มาตรฐานสากล

ซึ่งมีศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติได้ และ เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบสำหรับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นมาตรฐานสากล (Cyber Security Laboratory on-line Platform) สำหรับการรองรับการฝึกอบรม และทดสอบ ในรูปแบบเทรนนิ่งในศูนย์ฝึกอบรมและแบบออนไลน์เพื่อรองรับการเข้าสู่การดำเนินชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป