25/02/2021

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#นายใหญ่กองบิน 41 กล่าวต้อนรับ ข้าราชการบรรจุใหม่

ที่ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน 41 นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 ได้ให้การกล่าวต้อนรับข้าราชการที่บรรจุใหม่ พร้อมทั้งได้ให้โอวาท และมอบนโยบายของกองบิน 41

โดยแผนกกำลังพล กองบังคับการกองบิน 41 จัดการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อให้ได้รับทราบถึงนโยบายของผู้บังคับบัญชา แนวทางการปฏิบัติราชการของกองบิน 41 สร้างจิตสำนึกและยึดมั่นในค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ รวมทั้งชีแจงถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ของข้าราชการ โดยจัดฝึกอบรมระหว่านวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้มีบุคคลพลเรือนที่ได้รับการ บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น 13 คน

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed