02/06/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

เร่งเดินหน้า”5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย“ เกษตรฯ”จับมือ”อุตสาหกรรม”ตั้ง”. ยงวุฒิ-กนก-ยุคล-โฆสิต”และประธานสภาอุตสาหกรรม5ภาคเป็นแม่ทัพ นำทีมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารทั่วประเทศผนึกAIC 77จังหวัดพร้อมเห็นชอบแผนพัฒนาโดรนและเครื่องจักรกลเกษตรเมดอินไทยแลนด์

เร่งเดินหน้า”5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย“ เกษตรฯ”จับมือ”อุตสาหกรรม”ตั้ง”. ยงวุฒิ-กนก-ยุคล-โฆสิต”และประธานสภาอุตสาหกรรม5ภาคเป็นแม่ทัพ นำทีมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารทั่วประเทศผนึกAIC 77จังหวัดพร้อมเห็นชอบแผนพัฒนาโดรนและเครื่องจักรกลเกษตรเมดอินไทยแลนด์

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กรกอ.) เปิดเผยวันนี้(13มี.ค.)ว่า ที่ประชุม
กรกอ.ล่าสุดมีมติเห็นชอบกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอาหารระดับประเทศและระดับภาคโดยเฉพาะการเดินหน้า”โครงการหนึ่งกลุ่มจังหวัด หนึ่งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร”และ”โครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) สู่ธุรกิจอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ “โดยจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารมีนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันอาหารเป็นประธานมีคณะที่ปรึกษาได้แก่ ดร.กนก อภิรดี นายยุคล ลิ้มแหลมทอง นายโฆสิต สุวินิจจิต และ คณะอนุกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมระดับภาค5คณะเรียกว่า”กรกอ.ภาค”มีประธานสภาอุตสาหกรรมระดับภาคได้แก่ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเป็นประธานโดยให้ทำงานร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Agritech and Innovation Center : AIC ทั้ง 77 จังหวัด บนฐานการทำงาน4ภาคีหลักคือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคเกษตรกร
นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการฝึกอบรมเกษตรกรเป็นนักบินโดรนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพและโครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับโดรน (Drone)และเครื่องจักรกลการเกษตรที่ผลิตในประเทศไทย(Made in Thailand)

 

นายอลงกรณ์กล่าวต่อไปว่า ตามมติที่ประชุมกรกอ.ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ได้เห็นชอบโครงการหนึ่งกลุ่มจังหวัด หนึ่งนิคมอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ให้ครบทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างระบบการแปรรูปสินค้าเกษตรเชิงโครงสร้างทั่วประเทศเป็นกระจายการลงทุน การสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจภายในประเทศและกระจายโอกาสสร้างความสมดุลในการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนภายใต้5ยุทธศาสตร์ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขณะนี้มีอย่างน้อย 8 กลุ่มจังหวัดที่กำลังดำเนินการและอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ ได้แก่ 1. กลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 2. กลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง 3. กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 4. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (อีอีซี.) 6. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุ่มล้านนา) 7. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และ 8. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง

สำหรับการประชุมของ กรกอ. ครั้งที่ 3/2564 ล่าสุดเมื่อวันที่11มี.ค.ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่นายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานกรกอ. นายรัชทรัพย์ นิชิด้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทินกร อ่อนประทุม นายวิทยา จันทร์สม นายนิกรสุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.) นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางสาวปภาวี สุธาวิวัฒน์ รองประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ผู้แทนภาคเอกชน และเกษตรกร เข้าร่วมประชุมที่กระทรวงเกษตรฯ.และประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings