20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

‘รมว.สุชาติ’ ปลื้ม!! ประชาชนพอใจผลงานกระทรวงแรงงาน ชื่นชมให้กำลังใจ ขรก.ช่วยขับเคลื่อนภารกิจ ก้าวผ่านโควิด -19 ไปให้ได้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปลื้มใจ!! กรณีผล RIDC โพล ของศูนย์วิจัย นวัตกรรมและดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ประชาชนพอใจภาพรวมผลงานและการทำงานของรัฐบาล โดยกระทรวงแรงงานติด 1 ใน 5 อันดับแรก พร้อมชื่นชมให้กำลังใจข้าราชการช่วยกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง ยืนยันขับเคลื่อนภารกิจให้ผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปให้ได้

 

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณี ผล RIDC โพล ของศูนย์วิจัย นวัตกรรมและดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อผลงานของรัฐบาล ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลงานทั้งในภาพรวม และรายกระทรวงรวมถึงผลงานเด่นของรัฐบาล เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศผ่านแบบสอบถามออนไลน์และสัมภาษณ์รวม 4,121 ตัวอย่าง พบว่า ประชาชนพอใจภาพรวมผลงานและการทำงานของรัฐบาล 62.11 % และพอใจผลงานและการทำงานของแต่ละกระทรวง 5 อันดับ ได้แก่ 1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 65.62 % 2) กระทรวงพาณิชย์ 65.51 % 3) กระทรวงสาธารณสุข 64.20 % 4) กระทรวงแรงงาน 62.98 % และ 5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 60.01 %

นายสุชาติ ยังได้กล่าวถึงของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงแรงงานจะมอบให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ ได้แก่ 1) ลดเงินสมทบให้กับนายจ้างและผู้ประกันตน จากเดิมฝ่ายละ 5 % เป็น 3 % ของค่าจ้าง เป็นเวลา 3 เดือน (ม.ค.– มี.ค.64) 2) เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เดิม 600 เป็น 800 บาทต่อเดือนต่อคน (ไม่เกิน 3 คน) ค่าคลอดบุตรเดิม 13,000 บาท เพิ่มเป็น 15,000 บาท และค่าฝากครรภ์เดิม 3 ครั้ง 1,000 บาท เป็น 5 ครั้ง 1,500 บาท 3) ลดดอกเบี้ยเงินกู้แก่แรงงานที่รับงานไปทำที่บ้าน งวดที่ 1 – 12 ร้อยละ 0 ต่อปี งวดที่ 13 ขึ้นไป ร้อยละ 3 ต่อปี ภายใต้กรอบวงเงินกู้ 7,000,000 บาท รายบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท รายกลุ่มไม่เกิน 300,000 บาท 4) ฟรีอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 10,000 คน และ 5) ฟรีพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งการจ่ายเงินชดเชย 50 % แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบโควิด – 19 กรณีรัฐสั่งปิดกิจการชั่วคราวเป็นเวลา 90 วัน เป็นต้น

“ผมขอชื่นชมและให้กำลังข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานทุกคนที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง กระทรวงแรงงานจะมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานด้วยการส่งเสริมการมีงานทำ การพัฒนาทักษะฝีมือ การคุ้มครองแรงงาน และการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต เพื่อให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและผ่านวิกฤตโควิด – 19 นี้ไปให้ได้ นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด