20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม อบรมแลกเปลี่ยนส่งเสริมพัฒนา

ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวน สัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจัง หวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมศึกษาดูงาน เวทีแลกเปลี่ยน

การส่งเสริมพัฒนาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่,ลำพูน,ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ความเข้าใจทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีความเข้าใจ ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน