29/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

ม.ร.ว..ปณิธาน จรูญโรจน์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ “สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย” มีคำสั่งมอบหมาย ให้ นายสรสิช จรูญโรจน์ เลขานุการฯ ลงพื้นที่ ร่วมกับ “นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย” ให้ความรู้เกี่ยวกับ “กฎหมายการจ้างงานคนพิการ” (ชมคลิป)

ม.ร.ว..ปณิธาน จรูญโรจน์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ “สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย” มีคำสั่งมอบหมาย ให้ นายสรสิช จรูญโรจน์ เลขานุการฯ ลงพื้นที่ ร่วมกับ “นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย” ให้ความรู้เกี่ยวกับ “กฎหมายการจ้างงานคนพิการ”

 

 

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นายสรสิช จรูญโรจน์ เลขานุการ หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ และในฐานะ”ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย” ลงพื้นที่ร่วมกับ “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย พร้อมด้วย “น.ส.ภัสวรินทร์ กิตติโชคกุลพัทธ์” นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทย เข้าพบ “นายดิสพล ยิ้มขลิบ” ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และเป็นผู้บริหารในแหล่งอุตสาหกรรมเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

เพื่อพบปะ พูดคุย สนทนาสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ “กฎหมายการจ้างงาน” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ในมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 38 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการ มีโอกาสมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ เพื่อดูแลตนเองและครอบครัว โดยไม่เป็นภาระชุมชน สังคม ต่อไปในภายหน้า

ทั้งนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ ความเข้าใจ กับข้อมูลต่างๆในการดำเนินการด้านเอกสาร ที่จะติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการพูดคุยสนทนา รับฟังข้อมูลข่าวสาร ความต้องการ และปัญหาจาก ตัวแทนสถานประกอบการต่างๆที่อยากให้หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงคนพิการที่มีความประสงค์อยากจะทำงานนั้นให้มีการปรับตัว และเตรียมตัวในการปฏิบัติตนเพื่อจะเข้าสู่การเป็นแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับบุคคลอื่นทั่วไป


โครงการนี้ นายดิสพล ยิ้มขลิบ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ยังได้พาเยี่ยมชม สำนักงาน ที่มีการออกแบบ Universal Design (UD) เพื่อทุกคนให้การรองรับในการเข้าถึง ของคนพิการและคนทั้งมวล โดยความเข้าใจและใส่ใจ เป็นอย่างดี