19/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#กองกำลังผาเมือง บูรณาการร่วม พลเรือน ตำรวจ ทหาร เปิดปฏิบัติการ Re X-ray ป้องกัน COVID-19

กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดเชียงราย, เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรในพื้นที่,ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง,ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.เชียงราย เปิดปฏิบัติการ Re X-ray ตรวจสอบ บุคคลกลุ่มเสี่ยงและบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมถึง รณรงค์ชาวบ้านในพื้นที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ 3 อำเภอของ จ.เชียงราย ได้แก่ อ.แม่สาย, อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ ห้วงวันที่ 9-15 ธ.ค.63 โดยมีการปฏิบัติดังนี้
การปฏิบัติตามแนวชายแดน ใช้กำลังทหาร ,ตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามช่องทาง/ท่าข้าม รวมถึงการตั้งจุดสกัดตามเส้นทางเลียบแนวชายแดน เสริมด้วยมาตรการในการติดตั้งไฟส่องสว่าง การขึงรั้วลวดหนาม การใช้ยุทโธปกรณ์พิเศษทั้งกล้อง CCTV และโดรน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสกัดกั้นผู้ที่จะลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
การปฏิบัติในพื้นที่ตอนในหรือพื้นที่ชุมชน ใช้กำลังจาก เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ,ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตั้งจุดคัดกรองโควิด ตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้าออกพื้นที่ รวมไปถึงบุคคลแปลกปลอมที่เข้ามาในหมู่บ้าน
การปฏิบัติตามในพื้นที่เสี่ยง บริเวณสถานประกอบการ, ร้านค้า,โรงงาน, บ้านเช่า/หอพัก และ ตามไร่สวนในพื้นที่ ใช้กำลังจากฝ่ายปกครอง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง รวมถึง แรงงานและพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ในการค้นหา/ตรวจสอบ บุคคลกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ทางรัฐกำหนด
นอกจากนี้ยังทำการตั้งจุดตรวจตามเส้นทางหลัก/รอง ที่ใช้ออกจากอำเภอ โดยใช้กำลังของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ อาสาสมัครรักษาดินแดน เพื่อคัดกรองบุคคลที่จะออกจากอำเภอชายแดนเข้าพื้นที่ตอนในของ จ.เชียงราย
ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด19 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้ที่จะเดินทางเข้ามาใน จ.เชียงราย
มนู พุทธิมูล รายงาน

You may have missed