20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#รองอธิการบดีมหาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและปิด พร้อมกับมอบประกาศนียบัตร

ที่ศูนย์ธรรมชาติวิทยา ดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปิด พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน ในกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1/2564

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม เป็นบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆทั้งสิ้น 103 คน เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชสุมารี(อพ.สธ.)ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนไทยในการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน