20/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กับการป้องกันระงับอัคคีภัย

ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประจำปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ

โดยช่วงเช้าเป็นการอบรมทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในการเตรียมความพร้อมอพยพและรับมือเหตุอัคคีภัย พร้อมได้มีการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวและเกิดเพลงไหม้ตามสถานการณ์จริง โดยมีนายแพทย์ศิระ เป็นผู้บัญชาการ ซึ่งการได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบรับมือกับภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ โดยผลการประเมิณ โรงพยาบาลเชียงใหม่รามอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

 

You may have missed