18/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอแม่เปิน (ชั้น 1)
นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอแม่เปิน
เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 11/2563 เพื่อชี้แจงข้อราชการ ติดตามการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ก่อนเริ่มประชุมได้เข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความเป็นชาติไทยและสำนึกในคุณชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จากนั้นได้ทำการตรวจปัสสาวะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผลการตรวจ ไม่พบผู้มีสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด

– อาคม รายงาน

You may have missed