20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการพระราชทานฯ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”

วันนี้ (19 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธีปิดการอบรมตามโครงการพระราชทานฯ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” โดยมีนายสนทยา พูนขวัญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ กล่าวรายงานของโครงการ ฯ ณ เรือนจำกลางนครสวรรค์

การเข้ารับมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ มีจำนวน 88 ราย ปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน เมื่อวันที่ 5 – 18 ตุลาคม 2563 โดยมีการฝึกอบรมพึ่งตนด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ การสร้างพื้นที่จำลอง วางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น

ทั้งนี้ โครงการพระราชทานฯ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” เพื่อประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ ใช้ประกอบอาชีพการเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ เพื่อผู้ต้องขังสามารถพึ่งตนเอง เมื่อพ้นโทษ ต่อไป

นายปรีชา อารีพงษ์

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว  #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์