20/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมงาน “Thailand Smart City Week 2020” ศึกษาข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ🔵

⭕นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมในงาน “Thailand Smart City Week 2020” ณ มิตรทาวน์ฮอลล์ สามย่านมิตรทาวน์ฮออล์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อศึกษาข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(Depa) เป็นหน่วยงานผู้ดำเนินการจัดงาน

⭕ทั้งสืบเนื่องจากการที่เทศบาลนครนครสวรรค์ โดย นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ และกฎบัตรนครสวรรค์ มีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามความเหมาะสมของสภาพเมือง และประชากร โดยส่วนหนึ่งประกอบด้วยแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ให้เป็น เมืองอัจฉริยะ : Smart City ซึ่งมีความหมายว่า เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากร โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง

⭕โดยเบื้องต้นเทศบาลนครนครสวรรค์มีแนวคิด แผนงาน และโครงการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่สู่การเป็น Smart City อาทิ
1.Smart Environment (สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ)
-โครงการจัดเก็บขยะอัจฉริยะ
-โครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยสภาพอากาศ
-โครงการตรวจวัดค่า PM 2.5
2.Smart Energy (พลังงานอัจฉริยะ)
-โครงการพลังงานฉลาดใช้บริเวณสวนสาธารณะ
-โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานอาคารภาครัฐ โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3.Smart People (พลเมืองอัฉริยะ)
-โครงการ Big Data เพื่อการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของจังหวัดนครสวรรค์
-โครงการพัฒนาพื้นที่ Smart Block
-โครงการจัดทำ เสาไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Poles
4.Smart Living (การดำรงชีวิตอัจฉริยะ)
-โครงการเชื่อมระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบเครือข่ายสาธารณะความเร็วสูงในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ในการเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความปลอดภัย และส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว
-โครงการแก้ปัญหาจราจร โดยการใช้กล้อง CCTV

นายปรีชา อารีพงษ์
เลขานายกสมาคม ขุนพลคนข่าวจากภาคใต้

You may have missed