03/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 29 ในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563”

อ.นพ.วัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ์ นักศึกษาเก่า มช. รหัส 11 และ ผศ.นพ.สมศักดิ์ วงศ์ไวเวช เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 29 ในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

You may have missed