29/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563

โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอสรุปผลการประเมินสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ แห่งที่ 1 (โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งที่ 2 เขาเขียว) และสรุปผลการตรวจประเมินสถานที่กักกัน แห่งที่ 2 (ที่พักนักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ บึงบอระเพ็ด) เพื่อพิจารณาเป็นสถานที่กักกันของรัฐ State Quarantine และสรุปผลการดำเนินการจัดหา Alternative State Quarantine ตามเกณฑ์การประเมินฯ