11/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#โครงการตลาดเกษตร มีสินค้าเกษตรปลอดภัย จำหน่ายอังคารและศุกร์

ที่บริเวณลานจอดรถหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมโครงการตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ ที่มีการจำหน่ายสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ได้คัดสรรสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ได้รับรองสินค้ามาตราฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร

เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ทางเกษตรจังหวัด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และยังเป็นการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าการเกษตรที่ตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด สำหรับกำหนดการจำหน่ายสินค้าเพิ่มเป็นสองวัน คือวันอังคาร และวัน ศุกร์ ของสัปดาห์ ช่วงเวลา 06.00 – 14.00 น. โดยมีกลุ่มเกษตรกรกว่า 100 รายนำสินค้าสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาจำหน่าย ในราคาถูกกว่าท้องตลาด
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed