02/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#นิสิตรัฐศาสตร์ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ปรับรูปแบบการเรียนรู้นอกตำราเรียน สอดรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมยุคใหม่

นครสวรรค์ – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยมีนิสิตภาคปกติและภาคสมทบเข้ารับการศึกษาจำนวนมาก ทางหลักสูตรจึงได้ปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพลวัตรทางสังคมสมัยใหม่ โดยต้องเรียนรู้นอกตำราเพื่อให้นิสิตได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง และการเมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา บูรณาการรายวิชาด้วยการพานิสิตเดินทางไปศึกษาดูงานสถานที่ทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี โดยเปิดโอกาสให้นิสิตจากวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณถูมิ ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ ระหว่างสถาบันอย่างกว้างขวางด้วย
สำหรับการเรียนรู้นอกสถานที่ครั้งนี้มุ่งหวังให้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ และการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ กระตุ้นให้นิสิตมีความพยายามที่จะพัฒนาตนเองและองค์กรในอนาคต สร้างความคุ้นเคยสร้างสายสัมพันธ์อันดีต่อกัน นิสิตมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆ และยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติและชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาและวิจัย บรูณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ในเขตภาคเหนือตอนล่างและกลางตอนบน โดยมีนิสิตแกนนำอย่างพระสาธิต วนธมโม นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และพระครูสมุห์มนตรี สุเมธโส นิสิต ชั้นปีที่ 2 และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาร่วมเดินทางบรรยายให้ความรู้ตลอดการเดินทาง

อาคม รายงาน
นครสวรรค์