03/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ชุมชนไทยองบ้านบวกค้าง พร้อมแล้วกับการเปิดบ้าน เพื่อให้ต้อนรับนักท่องเที่ยว

ที่ตำบลบวกค้า อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พี่น้องชุมชนชาวไทยองจำนวนมาก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเปิดบ้านท่องเที่ยวชุมชนไทยอง ตำบลบวกค้า ด้วยแคมเปญ เที่ยว บิน กิน นอน โดยมีรูปแบบ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ซึ่งบ้านไทยองตำบลบวกค้างมีความเป็นมาในทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน ซึ่งชาวบ้านต่างรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามสืบต่อกันมาเป็นเวลานับร้อยปี ได้ส่งทอดกันมาจนถึงยุคปัจจุบัน และนอกจากในเรื่องของวัฒนธรรมแล้ว หัตถกรรมที่ขึ้นชื่อรวมทั้งยังมีการเกษตรแบบวิถีชาวบ้านส่งให้เกิดผลผลิตที่ดีงามสร้างรายได้ให้กับชุมชน กิจกรรมในครั้งนี้ นายดำรง องอาจ ในฐานะผู้ประสานงาน ได้เปิดเผยว่า ในรายละเอียดต่างๆจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป (ขอบคุณข้อมูลจากคุณกมล เครือนิล)
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed