22/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เลขาณุการ สส.วิระกร คำประกอบ ได้ประสานงาน กับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 พิษณุโลก ให้ความอนุเคราะห์จัดส่งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณ หนองสามความ หมู่ที่ 6 ตำบลนากลาง

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 คุณกานตพงศ์ ใจแก้ว เลขาณุการ สส.วิระกร คำประกอบ ได้ประสานงาน กับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 พิษณุโลก ให้ความอนุเคราะห์จัดส่งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณ หนองสามความ หมู่ที่ 6 ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อผันน้ำเข้ากักเก็บ ณ หนองสามความ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตำบลนางกลาง

เนื่องจากในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเกิดวิกฤตฝนทิ้งช่วง ทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประชาชนประสบปัญหาภัยแล้ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ในการนี้ นายประมวล เสนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ขอเป็นตัวแทนชาวตำบลนากลาง ขอขอบพระคุณ คุณกานตพงศ์ ใจแก้ว เลขาณุการ สส.วิระกร คำประกอบ ได้ประสานงาน กับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 พิษณุโลกเจ้าหน้าที่ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

อาคม โฉมจันทร์
0966968995
========