22/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศพนักงาน สายวิชาการ-ปฏิบัติการ

ที่ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบอบรมกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

สำหรับสายวิชาการและสายปฏิบัติการจำนวน 454 คน ที่ได้รับการบรรจุใหม่ หรือโอนย้ายมา เข้าร่วมการปฐมนิเทศ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มุ่งสู่การพัฒนาตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ รวมถึงภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน