10/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ตาคลี สภา ทม.ตาคลีผ่านงบ

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองตาคลีได้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตาคลี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเทศบาลเมืองตาคลี โดยมีนายธวัช ทองแก้ว ประธานสภาเทศบาลเมืองตาคลี เป็นประธานการประชุม และมีนางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ

ซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้มีมติเห็นชอบเรื่องเพื่อพิจารณา สรุปได้ดังนี้ 1. เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเมืองตาคลี เพื่อสมทบงบประมาณโครงการปรับปรุงพื้นลู่วิ่งรอบสนามฟุตบอล บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี ในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณโครงการ 14,900,000 บาท ซึ่งเทศบาลฯ ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงบประมาณ จำนวน 13,410,000 บาท โดยขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสมทบงบประมาณ จำนวน 1,490,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 2. เรื่องญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ของเทศบาลเมืองตาคลี 3. เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และกรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ของเทศบาลเมืองตาคลี 4. เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน และขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันของเทศบาลเมืองตาคลี โดยเป็นงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำนวน 37 รายการ/โครงการ งบประมาณ 20,244,600 บาท และงบประมาณเฉพาะการ (กองการประปา) จำนวน 2 รายการ/โครงการ งบประมาณ 650,000 บาท

ดนัย เกียรติวงศ์ชัย 091-0312367

ใช้แล้ว

You may have missed