03/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ตาคลี วราวุธติดตามสระบ่อดินขาวตาคลี

วันนี้ ( 25 กันยายน 2563) เวลา 10.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะฯ ลงพื้นที่ ตรวจ ติดตาม และรับฟัง ข้อมูลโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ณ อบต.พรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอมร บริรักษ์เลิศ ายอำเภอตาคลี นายสมเกียรติ คงทิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อ.ตาคลี และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดย นายชัยโรจน์ มุ่งปัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กล่าวรายงาน ฯ ว่า สระบ่อดินขาว เป็นพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดสรรให้ประชาชนเช่าเพื่ออยู่อาศัย ทำการเกษตร และพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากมีการขยายเขตเส้นทางรถไฟ ทำให้น้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาวงษ์ไม่สามารถลงสระบ่อดินขาวได้ ปริมาณน้ำในสระไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ หากโครงการฯ นี้ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงาน จะแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในการอุปโภค – บริโภค และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กับพื้นที่

ต่อไป จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะเดินทางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ซึ่งประกอบไปด้วย ระเบียงจุดชมทัศนียภาพและจุดรับน้ำ ระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ บ่อหน่วงน้ำ ฝายชะลอน้ำ งานขุดลอกพื้นที่กักเก็บน้ำพื้นที่เขาวงทั้งนี้ การติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ในวันนี้ จะเป็นการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ให้บรรลุความสำเร็จโดยเร็ว ต่อไป…

( ดนัย เกียรติวงศ์ชัย 091-0312367 )

You may have missed