03/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#กรมควบคุมโรคจัดประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อม แนวทางการปฏิบัติงาน

ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเหนือ

ซึ่งกรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 200 คน โดยรองผู้ว่าฯได้กล่าวว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโดยให้คำนึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุขเป็นประการสำคัญ สร้างความเข้มแข็งในทุกภาคส่วน ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจทุกขั้นตอน โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์สุดท้าย คือประชาชนปลอดภัยจากโควิด-19 ประเทศชาติมีความมั่งคง ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed