03/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#พ่อเมืองเชียงใหม่เป็นประธาน สถาปนาคณะกรรมการสมาคม ร้านอาหารและสถานบันเทิง

ที่ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง ใหม่ เป็นประธานในพิธี การสถาปนาคณะกรรมการสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นายธนิต ชุมแสง นายกสมาคมฯเป็นผู้กล่าวรายงานของการจัดตั้งสมาคมฯ ที่ได้รวบรวมสมาชิกธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภทในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการส่งเสริมการประกอบการธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดเชียงใหม่ ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ และร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกแก้ไข้ปัญหา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพร้านอาหารและเครื่องดื่มให้ได้มาตรฐาน ทำความตกลงวางระเบียบต่างๆอันจะเกิดประโยชน์แก่สมาชิก สำ หรับสมาคมฯเป็นองค์กรที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและทุกภาคส่วน อีกทั้งยังร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ในการฟื้นฟูการท่องเที่ยว โดยสมาคมฯจะดำเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและบริการร้านอาหารเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน