11/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์ มองประกาศนียบัตรผู้ต้องขัง

ที่ทัณฑสถานหญิง จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนพระองค์ฯมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปี พ.ศ 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 127 คน ซึ่งเป็นผู้ต้องขังชาวไทย 123 คน ผู้ต้องขังชาวต่างชาติ จำนวน 4 คน และเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 3 คนที่ผ่านการอบรมผู้ต้องขัง

ตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคก หนองนา แห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ พร้อมจัดให้มีการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวให้แก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ ซึ่งมุงเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติแนวความคิด ฝึกวินัยและลงมือปฏิบัติ จนเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังทุกคนได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในชีวิตภายหลังพ้นโทษ สามารถพึ่งพาคนเองได้ มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี และไม่กลับไปทำความผิดซ้ำอีก

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed