22/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ซึ่งจัดขึ้นโดยการบูรณาการร่วมกันของ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในอำเภอแม่อาย โดยมีนาย สิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย และนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมีเกษตรกรในพื้นที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำบริการต่างๆมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร พร้อมกันนี้ทางผู้ว่าฯได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งพืชและสัตว์เลี้ยง นำไปเพราะปลูกและขยายพันธ์ตามพื้นที่ต่างๆอีกด้วย

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน