29/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ จัดแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา รองพ่อเมืองมาเป็นประธาน

ที่สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในกลุ่ม ทุกพื้นที่ ที่เป็นชาวไทยภูเขาได้มีโอกาสประกอบกิจกรรมทางการกีฬา

โดยมีนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาในการสร้างเสริมสุขภาพของชาวไทยภูเขา สร้างจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒน ธรรมพื้นบ้านของชาวไทยภูเขาโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 102 ทีม
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน