18/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#การนำเสนอข้อมูลเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) และเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569)

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 14.45 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานการนำเสนอข้อมูลเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) และเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569) ต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ และตอบข้อซักถามภายในเวลา 90 นาที เพื่อให้จังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นเจ้าภาพ “กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38” และ “กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50”
=========
อาคม โฉมจันทร์
รายงาน
นครสวรรค์
096 6968995
=============

You may have missed