11/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เจ้ากระทรวงอุดมศึกษา ลงพื้นที่ติดตามผล การวิจัยต้นแบบมหาลัย

ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเป็นโครงการ ที่ดำเนินการวิจัยจนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนเป็นรูปธรรม ได้ผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์การพัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่น และการพัฒนากลไก

เพื่อดูดซับเศรษฐกิจภายในพื้นที่จนกลายเป็น ต้นแบบของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่กับการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ยังได้นำเสนอโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนาซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผ่านการผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม จากบุคลากรของมหาวิทยาลัย สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการต่อไป

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed