03/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ศิษย์เก่ามหาลัยแม่โจ้ เข้ารับพระราชทาน โล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562

ในการนี้ ได้พระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 7 ราย ได้แก่ นายปรีชา นุยืนรัมย์,ว่าที่ร้อยตรี อนุกุล ฟองมูล,นายพนม อัตตนาถ,นายเกรียงศักดิ์ เศรษฐเมธีกุล,นายกิตติพัทธ์ เทียบประทาน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ และ นางสาวยูฮานา วิศพรึก

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed