20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เมืองพ่อขุนจัดประกวด การออกแบบผ้าทอผ้าปัก กับโครงการศิลปะร่วมสมัย

ที่โรงแรมเอ็ม บูทิค รีสอร์ท ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นาย ภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประกวดการแต่งกายผ้าทอ ผ้าปักกลุ่มชาติพันธ์ลุ่มแม่น้ำโขง

โดยมีสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการนำของ นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานราชการเข้าร่วม และในครั้งนี้มีผู้สนใจส่งงานเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 65 ผลงาน ของแต่ละชาติพันธ์ ในจังหวัดเชียงราย และยังมีผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้าร่วมจัดบูธขายผ้าปัก ผ้าทอ ในงานกว่า 30 บูธส่วนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านผ้าทอ ผ้าปัก และการสาธิต การออกร้านจำหน่ายผ้าทอ ผ้าปัก จากผู้ประกอบการ การแสดงแฟชั่นโชว์ การประกวดออกแบบการแต่งกายผ้าทอ ผ้าปักกลุ่มชาติพันธ์ลุ่มน้ำโขง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการได้มีการต่อยอดในความคิดสร้างสรรค์การผลิตผลงาน และเพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการการทอผ้าและต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจร สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน