18/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับข้อมูลเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับข้อมูลเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา

 


ณ ห้องประชุมอำเภอแม่สะเรียง นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี(ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม) ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และประธานคณะทำงานภาคเหนือ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินสภาผู้แทนราษฎร และคณะ พร้อมด้วยผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมป่าไม้ เดินทางลงพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เพื่อรับข้อมูลปัญหาการโต้แย้งสิทธิที่ดินที่ทำกินระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนราษฏร ผู้นำชุมชน เข้าร่วมชี้แจ้งเสนอปัญหาอุปสรรคต่างๆ เกี่ยวกับการถือครองที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครอง /การทับซ้อนพื้นที่ /การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า

ยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ หัวหน้าคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประสานข่าว
โกสินธ์ จินาอ่อน ผู้ช่วยหัวหน้าคณะทำงานฯ รายงาน…

You may have missed