18/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#กองบิน 41 ร่วมพิธี เปิดโครงการจิตอาสา รักษาต้นน้ำควบคุมไฟป่า

ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว นาวาอากาศโท คุณากร จักรวาล หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน 41 ได้ร่วมในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา ฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า โดยมี นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ในการจัดโครงการครั้งนี้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นแกนนำในการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการ องค์กร เครือข่าย และภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการฝึกอบรมความรู้ด้านทฤษฏีการฟื้นฟูป่า รักษาตันน้ำ และควบคุมไฟป่า ควบคู่กับการฝึกทักษะและเทคนิคการปฏิบัติงานดับไฟป่าขันพื้นฐานอีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เข้าใจในการวางแผนฟื้นฟูป่าฯตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับส่วนราชการ องค์กร เครือข่ายและภาคประชาชนได้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมหลายภาคส่วนกว่า 100 คน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed