18/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินโครงการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง

ถือเป็นโครงการที่ดีเพราะว่าชาวบ้านได้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมันต์ สะสอง และ รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง ผู้ดำเนินโครงการ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมกับภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาเคมี และมหาวิทยาลัยเครือข่าย

ได้ร่วมกันดำเนินโครงการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 10 หมู่บ้าน และพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 10 หมูบ้าน เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือเป็นอาหาร ขนม เครื่องปรุงรส และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือด้วยการออกแบบโลโก้แพคเกจจิ้ง ตราฉลากระบบตลาดออนไลน์และการขอรับมาตรฐานต่างๆ เช่น มผช.,อย. และฮาลาลเป็นต้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 400 คน โดย โครงการดังกล่าวเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนประจำปี 2563 จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed