01/04/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

กรมการศาสนา จัดอบรม “การปฏิบัติพิธีในงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี” เรียนรู้แนวทาง ธรรมเนียมปฏิบัติพิธีทางศาสนาที่ถูกต้อง (ชมคลิป)

กรมการศาสนา จัดอบรม “การปฏิบัติพิธีในงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี” เรียนรู้แนวทาง ธรรมเนียมปฏิบัติพิธีทางศาสนาที่ถูกต้อง

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดการฝึกอบรมเรื่อง “การปฏิบัติพิธีในงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น ๓ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการและบุคลากรจากองค์กรภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วม จำนวน 170 คน


นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กรมการศาสนา เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภาระหน้าที่ในการดำเนินงานด้านศาสนา ส่งเสริมและอุปถัมภ์กิจการทางศาสนาทั้งในด้านศาสนธรรม ด้านศาสนสถาน และด้านศาสนพิธี สนองงานพระมหากษัตริย์ โดยปฏิบัติงานร่วมกับสำนักพระราชวังในงานที่พระราชพิธี


งานพระราชกุศล ปฏิบัติงานพิธีที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพระบรมราชานุเคราะห์ ตลอดทั้งงานรัฐพิธี ราชการพิธีและพิธีโดยทั่วไป เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ของชาติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ก็มีโอกาสที่ต้องจัดงานพิธีและต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานพิธีในทุกครั้ง และงานพิธีทางศาสนาเป็นเรื่องที่ศาสนิกชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสพบเห็น ได้รับรู้ ได้เข้าร่วมเป็นปกติในชีวิตประจำวัน จนกลายเป็นขนบธรรมเนียมและประเพณีต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ

การปฏิบัติงานพิธีที่ถูกต้องเรียบร้อยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่นำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาของผู้ร่วมงานและเป็นแบบอย่างในการจัดพิธีของศาสนิกชน ดังนั้น การจัดอบรมเรื่องการปฏิบัติพิธีในงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ ให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรของส่วนราชการ และองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับความรู้ความเข้าใจพิธีการทางศาสนาและระเบียบปฏิบัติ ได้มีโอกาสทบทวนขั้นตอน แนวทางในการปฏิบัติพิธีทางศาสนา พร้อมทั้งได้เรียนรู้ธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนาต่างๆ เพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินงานต่อไป


อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า ศาสนพิธี เป็นองค์ประกอบประการหนึ่งของศาสนา เป็นสื่อที่ทำให้ศาสนิกชนเกิดความศรัทธาเลื่อมใสต่อศาสนา ช่วยส่งเสริมให้ศาสนามีความสำคัญยิ่งขึ้น การปฏิบัติศาสนพิธีที่มีความเรียบร้อย จะนำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาของผู้ร่วมพิธี ผู้ปฏิบัติงานด้านศาสนพิธีจะต้องมีความเชี่ยวชาญในระเบียบและขั้นตอนต่างๆ และจะต้องมีความรู้ เข้าใจความหมายต่างๆ ที่แฝงอยู่ในพิธีการ สามารถอธิบายได้ โดยเฉพาะงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล ซึ่งเป็นงานพิธีการที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เรียบร้อยและสวยงาม อีกทั้งสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้อื่น ขยายผลให้มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านศาสนพิธีเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป.

You may have missed