29/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้า จัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ก้าวสู่แห่งการสร้างสรรค์

ที่โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อเป็นการหารือแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ 2562-2563) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ 2562

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางขับเคลื่อนอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ กับการที่จะก้าวเข้าสู่ เชียงใหม่นครแห่งการสร้างสรรค์ นวัตกรรมการศึกษา พร้อมกันนี้ทางคณะกรรมการฯจะได้จัดประชุมวิพกษ์แผนพัฒนาการศึกษา และแผนยุทธศาสตร์ อีกครั้งในวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ต่อไป
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน