16/06/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

ดร.จักษ์ฯ ย้ำ ข้าราชการต้องโปร่งใส ไม่โกง ทำเพื่อประชาชน

รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานแก่ลูกจ้างบริษัท โปรปลั๊กอิน จำกัด และให้นโยบายการทำงานในสภาวะวิกฤติให้สัมฤทธิ์ผลแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9

 

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานแก่ลูกจ้างบริษัท โปรปลั๊กอิน จำกัด ผู้ร้องเรียนทางโทรศัพท์ผ่านรายการ “เกาะติดสถานการณ์โควิด – 19” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

 

ในโอกาสที่ ดร.จักษ์ฯ ได้ร่วมรายการดังกล่าว กรณีถูกเลิกจ้าง โดยไม่ได้รับค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และไม่คืนหลักประกันการทำงานที่เป็นเงินสด และให้พนักงานลงลายมือชื่อในหนังสือเลิกจ้าง ซึ่งมีข้อความระบุว่าไม่ติดใจเรียกร้องหรือฟ้องร้องทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ทั้งนี้พนักงานตรวจแรงงานได้ดำเนินการออกคำสั่งนายจ้างจ่ายเงินตามสิทธิลูกจ้างผู้ร้อง 5 คน จำนวนเงิน 348,824.- บาท

พร้อมให้กำลังใจลูกจ้าง และแนะนำฝึกอบรมอาชีพที่มีความหลากหลายเพื่อปรับเข้าสู่งานแบบ New Normal โดยมี นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนางสินีนาต บุญเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 เข้าร่วมมอบเงินดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมานครพื้นที่ 9


นอกจากนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้มอบนโยบายการทำงานในสภาวะวิกฤติให้สัมฤทธิ์ผลแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 เน้นย้ำให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความโปร่งใส และให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

You may have missed