20/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#วิจิตรศิลป์ มช. ลงพื้นที่สำรวจ โบราณสถาน

ในจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่นานกว่า 700 ปี ในแต่ละพื้นที่ต่างก็มีวัตถุโบราณ แตกต่างกันไป ทางคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจโบราณสถานและโบราณวัตถุ ณ วัดหลวงฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านล้านนาสร้างสรรค์ เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน ทั้งเยี่ยมชมโบราณสถานโบราณวัตถุในพื้นที่ เจดีย์เมืองเก่าฮอด,วัดพระเจ้าโท้,วัดดอยอู่แก้ว,วัดท่าข้าม เพื่อปรึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะในการวางแผนดำเนินโครงการจากพ่อครู ผู้นำชุมชน ผู้เชี่ยวชาญและผู้อาวุโส สำรวจความพร้อมของพื้นที่ ในการต่อยอดจัดทำแผนโครงการบริการวิชาการ การวิจัย นำโดย ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะบดีตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed