25/02/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมกับ อว. จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โควิด-19

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมกับ อว. จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โควิด-19

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ในการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ภายใต้ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ มีภูมิลำเนา หรือที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี สระแก้ว และนนทบุรี

รวมทั้งพื้นที่รอยต่อที่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบได้ ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว แต่ไม่ได้รับสิทธิการเยียวยาของรัฐ ลักษณะของงานที่รับสมัครในครั้งนี้ เป็นงานด้านข้อมูลการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล และประสานงานเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดทำแผนการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการสร้างงาน การกระจายรายได้ ระดับเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน งานด้านวิชาการและเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสม

สามารถดำเนินงานในระยะสั้น และไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ โดย มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดรับจำนวน 409 อัตรา โดยมีระยะเวลาจ้างงาน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563 ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16-26 มิถุนายน 2563 และจะประกาศผลวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โทร 02 9093026 และสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 02 9093036 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

You may have missed