11/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ข่าวล่า ” เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

เชียงใหม่  – รองผู้ว่าเชียงใหม่ประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางปาริษา ปานพรม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19

**************************************

เชียงใหม่ – ศป.บส.ชน. จัดกิจกรรม ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน

– เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 63 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม โครงการ ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ณ อาคารเอนกประสงค์ บ.ห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีส่วนราชการต่างๆ จำนวน 15 หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ บ.ห้วยลึก ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าม้งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน


โดยโครงการดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญดังนี้
– การให้บริการทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยโรงพยาบาล อ.เชียงดาว
การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม โดยสาธารณสุข อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
– การส่งเสริมอาชีพผู้ผ่านการบำบัด เพื่อไม่ให้หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมูลนิธิโครงการหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
– กิจกรรมการ Re-X-Ray เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5
– กิจกรรมการบริการตัดผมฟรี ให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ โดยชุดมวลชนสัมพันธ์ 3502

*******************************************

เชียงใหม่ – ปปส.ภาค 5 จัดกิจกรรม ปันรักปันน้ำใจ
เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยนายมานิต โกเมศ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 พร้อมด้วย นายยุคนธ์ พงษ์ไพโรจน์ ผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค5 พร้อมด้วย นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรม ป.ป.ส. มีแล้วแบ่งปัน ในโครงการ ปันรักปันน้ำใจ มั่นคงปลอดภัยยาเสพติด เป็นกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อมอบถุงปันสุข เป็นสร้างขวัญและกำลังใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด

*****************************************

เชียงใหม่ – เทศบาลนครเชียงใหม่  #ตรวจแผงพระ พร้อมกิจการที่ได้รับการผ่อนปรน
–วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายดนัย สารพฤกษ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ช้างเผือก คณะทำงานฝ่ายตรวจประเมินการประกอบกิจกรรมและกิจกรรมฯ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่(ศปก.ทน.ชม) ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 และตามมาตรการผ่อนปรน ระยะ ที่ 3 ณ ศูนย์พระเครื่องตลาดคำเที่ยง และตลาดนัดโลตัสคำเที่ยง

************************************

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน และมอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 50 ราย
 วันที่ 11 มิถุนายน 2563  ที่สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนครเจดีย์  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ประชุม  ติดตามความก้าวหน้าการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดลำพูน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินโครงการ 

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน มีลักษณะเป็นโครงการ ร่วมของหลายหน่วยงาน เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับงานพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร ที่ทำกินและที่อยู่   อาศัยในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้นมีความมั่นคงในการทำมาหากินไม่ต้องโยกย้ายถิ่นฐานไปบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

***************************************

ลำปาง -“ตลาดนัด พืชผักปลอดภัย ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 จังหวัดลำปาง” วันแรก… มีประชาชนมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างคึกคัก

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ตลาดนัด พืชผักปลอดภัย ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และ พ.อ.วิชาญ ศรีภัทรางกูร เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมเดินตลาดฯ เพื่อจับจ่ายซื้อพืชผักสวนครัว ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ที่ประชาชนนำมาวางจำหน่ายอย่างหลากหลาย โดยกองสวัสดิการสังคมได้ประสานงานกับกลุ่มอาชีพผู้ปลูกพืชผัก ผลไม้ในระดับชุมชน เขตเทศบาลนครลำปาง 17 กลุ่ม ระดับจังหวัดลำปาง 4 กลุ่ม และเทศบาลนครลำปาง 1 กลุ่ม รวมจำนวน 22 กลุ่ม มาจัดจำหน่ายพืชผักสวนครัว และผลิตภัณฑ์ชุมชน บริหารจัดการโดยใช้หลักการของการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หรือประชาชนจิตอาสาเป็นหลัก

************************************

เชียงใหม่ – ผบ.ตร.มีนโยบาย ช่วยบรรเทาในการ ความเดือดร้อนฯ
มีนายดีมันก็เป็นศรีแก่ลูกน้อง ถ้ามีนายที่ชอบเห็นแก่ตัวไม่คำนึกถึงลูกน้องตัวเอง ความเจริญก้าวหน้าในหน่วยงานนั้นๆมันก็ไม่มีอะไรให้เห็น แต่สำหรับหน่วยงานของตำรวจ ที่มีเจ้านายที่ดีมีน้ำใจอย่าง พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ได้มีนโยบายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระ ทางด้านการเงินแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้จัดทำโครงการ ขอบคุณ ตำรวจ ผู้พิทักษ์สันติราษฏร ขึ้น

โดยทางตำรวจภูธรภาค 5 โดย พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการฯ ได้สั่งให้ตำรวจภูธรจังหวัด จัดกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้ 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน,กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ผ่านโครงการตำรวจพันธ์ดี และกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของตำรวจ โดยทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ

*********************************

สถานการณ์โควิด 19 เริ่มคลี่คลาย รัฐบาลผ่อนปรน ระยะที่ 4 รองพ่อเมืองเวียงพิงค์เร่งประชุมทุกภาคส่วน หารือแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ให้เศรษฐกิจเชียงใหม่กลับมาให้เร็วที่สุด เยี่ยมเลยครับ

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

******************************************

ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแจกอาหารกลางวัน และข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่วัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

***************************************

หญิงเก่งเร่งประสานงานหน่วยงานธุรกิจการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวเมืองเวียงพิงค์โดยเร็ว

นางปาริษา ปานพรม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

*************************************

เชียงใหม่ปลอดโควิด 19 ,มาแรมเดือนแล้ว สาธารณสุขเตือนการ์ดอย่าตก ขอให้ประชาชนคำนึงถึงสุขภาพเป็นสำคัญ งดการรวมกลุ่มสังสรรค์ หรือตั้งวงดื่มสุรา ให้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่อยู่ร่วมกับผู้อื่น ล้างมือบ่อยๆ 

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

****************************************

ขนส่งเชียงใหม่ กำชับไปยังผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท รวมถึงผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

*********************************

เทศบาลนครเชียงใหม่ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พาหะโรคไข้เลือดออกชุมชนระแกง ชุมชนกำแพงงาม และชุมชนหัวฝาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออกให้กับพี่น้องประชาชน

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 

****************************************

สมเป็นหัวหน้าหน่วยงานสื่อของรัฐที่น่าชื่นชม ลงพื้นที่นำความจริงเสนอสู่สาธารณชนอย่างไม่กลัวเหน็ดเหนื่อย ทำตัวเป็นแบบอย่างให้กับผู้ร่วมงาน

นายทรงวิทย์  ดิษฐวุฒิ  ผจก.ศูนย์วิทยุภาคเหนือตอนบน  รักษาการ.นายสถานีวิทยุ  อสมท. เชียงใหม่

**************************************

กัซซัน ขุนตาน เตรียมเนรมิตให้เป็นตลาดน้ำที่สวยที่สุดของภาคเหนือ หรือว่าในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ เพราะว่าจะเป็นตลาดแห่งเดียวและแห่งแรก​ ที่นั่งทานอาหารไปด้วย ดูขบวนรถไฟวิ่งผ่านบนสะพานขาว สะพานประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง อีกไม่นานเกินรอ ความยิ่งใหญ่อลังการจะเกิดขึ้นที่ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนดื รีสอร์ทแห่งนี้

นายประวิทย์ เริงโพธิ์ ประธาน กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

*************************************

ผอ.ฝ่ายข่าว ทีวีออนไลน์ ยุคใหม่” ทั่วไทย ทั่วโลก” มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย

นายสินชัย พชรธนาพร นักข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี

******************************************

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์.จ.เชียงราย,จ.ลำปาง,จ.ลำพูน ,เทศบาลนครเชียงใหม่, กอ.รมน.จังหวัด ชม. แหล่งข่าวทุกหน่วยงาน.วริศรา ทินนา,มนู พุทธิมูล

You may have missed