18/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#พิธีมอบประกาศ วัดในเขตปกครอง คณะสงฆ์ภาค 7

ได้มีการมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทาน วิสุงคามสีมา โดยมีพระพรหม เสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เมตตาเป็นประธาน ในพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทาน วิสุงคามสีมา ให้แก่วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ประจำปี 2562 แก่วัดทั้ง 13 แห่ง ประกอบด้วย วัดสันมะเกี๋ยง,วัดสุขเกษม,วัดป่าหมาก,วัดกุมภประดิษฐ์,วัดกาวีละ,วัดปงกา,วัดป่าตึง,วัดสูงธรรมาราม,วัดหนองท่า,วัดหนองท่า,วัดศรีทรายมูล,วัดดงสันติ จังหวัดลำพูน และวัดประตูเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้อ่านประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed