20/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

“หม่อมเต่า” สร้างนักขับภาคเกษตร สู้ภัยโควิด-19มุ่งพัฒนาศักภาพความชำนาญ ด้านการทำเกษตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ การขับรถแทรกเตอร์ การขับรถเกี่ยวข้าว การขับรถขุดขนาดเล็ก และการขับรถดำนา ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ณ คูโบต้าฟาร์ม (Kubota Farm) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19 ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ คูโบต้าฟาร์ม (Kubota Farm) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้สถานประกอบกิจการหลายแห่งปิดตัวลง หรือหยุดกิจการชั่วคราว ทำให้แรงงานและประชาชนทั่วไป ต้องหยุดงานขาดรายได้ โดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตรได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ประกอบกับปัจจุบันเครื่องจักรกลการเกษตรมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เป็นเครื่องทุ่นแรงในการช่วยเหลือเกษตรกร

แต่กลับต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนพนักงานขับรถที่มีทักษะฝีมือเป็นจำนวนมาก ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพัฒนาแรงงานไทยให้มีทักษะฝีมือสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงได้ร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรกร และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรควิด-19 ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะการขับรถในในภาคการเกษตร จำนวน 4 หลักสูตร

ได้แก่ การขับรถแทรกเตอร์ การขับรถเกี่ยวข้าว การขับรถขุดขนาดเล็ก และการขับรถดำนา ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนพร้อมจับมือแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแรงงานและประชาชน และยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในสาขาที่กำลังขาดแคลน เพิ่มจำนวนแรงงานฝีมือทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในภาคการเกษตร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่ค้ำจุนประเทศให้ดำรงอยู่ได้


สำหรับ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ลงนามร่วมกับ นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาด และบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมี นายวิชัย ผิวสอาด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายไวพจน์ หามาลา ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม โดยการฝึกอบรมทั้ง 4 หลักสูตร ใช้ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง เน้นฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะเริ่มต้นฝึกนำร่องในสาขาการขับรถแทรกเตอร์ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มหาสารคาม พิษณุโลก และมหาสารคาม จังหวัดละ 3 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน ในอนาคตจะมีการกระจายฝึกอบรมให้ทั่วประเทศต่อไป เน้นกลุ่มเป้าหมายแรงงานในภาคเกษตร ผู้ว่างงาน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

You may have missed