20/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ศป.บส.ชน. จัดกิจกรรม “น้องทหารอิ่มท้อง เกษตรกรอิ่มใจ” รับซื้อผลิตผลทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 63 ชุดปฏิบัติการพื้นที่พิเศษดอยเวียงผา ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนเหนือ จัดกำลังพลช่วยเหลือเกษตรกรเก็บเกี่ยวและรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และราคาผลิตผลทางการเกษตรตกตำ่เนื่องจากสินค้าล้นตลาด ทำให้ไม่คุ้มค่าในการจ้างแรงงานมาเก็บเกี่ยวผลผลิตประกอบกับต้นทุนในการเพาะปลูกสูง เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยเคมีต่างๆ ทำให้ต้องใช้แรงงานภายในครอบครัวในการทยอยเก็บขาย ทำให้ผลผลิตเกิดการเน่าเสียและเก็บเกี่ยวไม่ทัน จึงขาดรายได้ในการดูแลครอบครัว
หน่วยจึงจัดกำลังพลช่วยเก็บเกี่ยวและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร มาประกอบอาหารให้กำลังพลภายในหน่วย ทำให้ได้สินค้าทางการเกษตร ที่สดใหม่จากสวน และปลอดสารพิษ รวมถึงเกษตรกรลดต้นทุนในการขนส่งและมีรายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มขึ้น

มนู พุทธิมูล.  รายงาน

You may have missed