20/06/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ราชภัฎ เลื่อนเปิดภาค ลดค่าใช้จ่าย

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เลื่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 พร้อมลดค่าเทอม ค่อหอพัก ค่าธรรมเนียมต่างๆ และผ่อนจ่ายได้ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เปิดเผยว่า เนื่องจากรัฐบาลยังไม่ได้ประกาศยกเลิกหรือผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ประกอบกับมติของสถาบันอุดมศึกษา 4 เครือข่าย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาให้เลื่อนวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ออกไปเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2563 หรือต้นเดือนกรกฎาคม 2563

มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน จึงประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็น วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักศึกษา ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยลดเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียนในอัตราร้อยละ 90 สามารถแบ่งจ่ายได้ไม่เกิน 4 งวดในแต่ละภาคการศึกษา งดเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ อาทิ ค่าขอคืนสภาพนักศึกษา ค่าปรับชำระเงินบำรุงการศึกษาหลังกำหนด ค่าเอกสารหนังสือรับรองต่าง ๆ และค่าสมัครเข้าศึกษา ส่วนนักศึกษาที่ชำระเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายไปแล้ว ให้นำหลักฐานมาแสดงเพื่อขอรับเงินส่วนต่างคืนได้ที่กลุ่มงานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายหลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
////

You may have missed