18/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#พิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยมี ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ กล่าวรายงานความเป็นมาการจัดอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การทำงานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายข้าราชการรุ่นใหม่ในการทำงานแบบบูรณาการ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวนทั้งสิ้น 170 คน จากจังหวัดนครสวรรค์จำนวน 51 คน จังหวัดพิจิตรจำนวน 36 คน จังหวัดอุทัยธานีจำนวน 22 คน จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 36 คน จังหวัดชัยนาทจำนวน 22 คน และจังหวัดอื่นๆ นอกเขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 3 คน
ระยะเวลาการอบรม จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมการอบรมเป็นการบรรยายและการอภิปราย โดยผ่านระบบ Online ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการนี้มี นพ.สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องราชาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

You may have missed