01/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ข่าวล่า ” เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์เชียงใหม่ชื่นชมการทำงานของผู้บริหารพนักงานลูกจ้าง

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายณฐพล โตประยูร ที่ปรึกษาด้านกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยม      การดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่

โดยมี นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เดินทางมาต้อนรับและนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ บรรยายสรุปงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

************************************

ศป.บส.ชน. เติมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เพราะความหิวไม่มีวันพัก# ตู้ปันสุข #

พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เปิดเผยว่า- เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63 ให้ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เติมสิ่งของอุปโภค-บริโภคในตู้ปันสุขทุกวัน เพื่อแบ่งปันให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

โดยทางศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือดำเนินการติดตั้ง “ตู้ปันสุข“ บริเวณ อาคารตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งโรงพยาบาลดังกล่าวจะมีชาวไทยภูเขาที่อยู่ห่างไกลเดินทางมาทำการรักษา ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ และเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

***********************************

เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจประเมินการประกอบกิจการและกิจกรรม ตามมาตรการผ่อนปรน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ (ศปก.ทน.ชม.) โดยมี ว่าที่ รต.เจษฎา พงศธรบริรักษ์ หัวหน้าแขวงเม็งราย นายพิศาล พันธุเสนีย์ รักษาการผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข ประธานชุมชน และประธาน อสม เข้าร่วม เพื่อการดำเนินการกำกับดูแลสถานประกอบกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรการหลักและมาตรการเสริมได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมแขวงเม็งราย

***********************************

กอ.รมน. จังหวัด ช.ม. ทำการรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รอง ผบ.มทบ.33/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) พร้อมด้วย พ.ต.พัฒนชัย นันทะเรือน รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ และ จนท.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน. จังหวัด ช.ม. ทำการรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด และ อ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ โดยได้ประสานการปฏิบัติร่วมกับ ฝ่ายปกครองฯ, รพ.สต. และ อสม. ในพื้นที่ ดังนี้
1. บ้านดอกแดง ม.1 ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่
2.บ้านข้างน้ำ หมู่ 7 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่
3.บ้านสหกรณ์1 หมู่ 1 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จว.เชียงใหม่
4.บ้านสหกรณ์3 หมู่ 3 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จว.เชียงใหม่

***************************************

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย นำรถครัวสนาม ปันสุข ทำอาหารแจกจ่ายประชาชน จัดส่งถึงบ้าน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด 19

      ที่บริเวณเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พันเอก พศิน แสงคำ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ฝ่ายทหาร ประธานในการแจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม และมอบผักสด โดยนำรถครัวสนามปันสุข ประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนตำบลแม่ยาว จำนวน 1,000 ชุด พร้อมด้วยผักสดจากหมู่บ้านคลังอาหารต้นแบบ กองทัพภาคที่ 3 ซึ่งมาจากหมู่บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่ง เป็นโครงการผลิตผักสดของหมู่บ้าน เตรียมรับมือเมือเกิดภัยพิบัติต่างๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 ตามโครงการหมู่บ้านมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมแจกจ่ายอาหารให้ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน จัดชุดรถจักรยานยนต์ Isoc delivery ส่งอาหารถึงที่บ้าน โดยประชาชนผู้เข้ารับสิ่งของอาหาร น้ำดื่มและผักสดจากโครงการในครั้งนี้ จัดให้มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และจัดระเบียบเว้นระยะห่างด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด 19ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอีกด้วย โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย หรือ กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย  จัดทำโครงการ “ครัวสนามปันสุข ผักสด 1 ตัน จากหมู่บ้านคลังอาหารต้น แบบ กองทัพภาคที่ 3 นำไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เป้าหมายรวม 3,000 คน ในพื้นที่ 3 ตำบลคือ ตำบลแม่ยาว ตำบลบ้านดู่ และตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และเริ่มต้นการแจกจ่ายอาหารให้ประชาชนที่ตำบลแม่ยาว

*****************************************

ผอ. สพป.เชียงใหม่นำคณะออกตรวจติดตามประเมินผล
หลังจากที่ได้เปิดให้นักเรียนได้เรียนทางทีวีหรือว่าทางออนไลน์ มันก็มีทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจและไม่เข้าใจเลยก็มีอยู่มาก ทาง ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึก ษา(ก.ต.ป.น.) ออกติดตามการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ปาคี อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งเป็นโรงเรียนบนดอยสูง การเดินทางยากลำบาก นักเรียนทั้งหมดเป็นชนเผ่า พบปัญหาบางครอบครัวไม่มีโทรทัศน์ บางครอบครัวไม่มีสมาทโฟนรับชม แต่สัญญาณไม่เสถียร เนื่องจากอยู่บนดอยสูง บางครอบครัวมีทีวีรุ่นเก่าทำให้สัญญาณภาพและเสียงไม่ชัดเจน ซึ่งจะได้มีการวางแผนดำเนินงานพัฒนาและช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับครูและนักเรียนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

*****************************************

รองผบช.ภ.5ตรวจห้างไทวัสดุจังหวัดลำปาง เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19


ช่วงนี้ทางเจ้าหน้าหลายหน่วยงานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต้องมีการตรวจเข้มกับสถานที่ต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยทาง พล ตำรวจตรี อดุลย์ ดรุณเทพ รองผู้บัญชาการภาค 5 พร้อมคณะ ได้เดินทางทางมาตรวจห้างไทวัสดุ จังหวัดลำปาง ตาม พ.ร.ก การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน(ฉบับที่ 7) เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยมี พันตำรวจเอก รังสิต โลไทยสงค์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดลำปาง พันตำรวจเอก สุนทร คงกล่ำ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดลำปาง และ พันตำรวจเอก สิทธิศักดิ์ สิงห์ทองลา ผู้กำกับการตำรวจภูธรเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง ร่วมกันตรวจ ผลการตรวจไม่พบสิ่งบกพร่องใดๆเหตุการณ์ทุกอย่างปกติ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอยู่ในเกณฑ์ที่ทางการกำหนด

***************************************

รองผู้ว่าฯเชียงใหม่  ติดตามผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายรัฐบาล ในการประชาสัมพันธ์สถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ๆ อาทิ สถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ

นายคมสัน สุวรรณอัมพา   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

**********************************************

สั่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องใช้มาตราการคุมเข้มการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19  หลังรัฐบาลเริ่มผ่อนคลาย ให้ธุรกิจต่างๆ เริ่มเปิดกิจการ ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นไม่ให้มีการระบาดระลอกสอง

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

***************************************

ติดตามข่าวสาร เฝ้าการระบาดของเชื้อร้ายโควิด19 ประสานภาคเอกชน ช่วยเหลือชาวบ้านนำถุงยังชีพ สิ่งของจำเป็นแจกจ่ายประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

พ.อ.พนม ศรีเผือด หน.กลุ่มงานนโยบายเเผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด​ ช.ม.

****************************************

มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ในการป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 นำมาตราต่างเข้มทุกพื้นที่ ให้พี่่ พ้องน้องพี่ ชาวเทศบาลนครเชียงใหม่ ปลอดภัยทุกท่าน

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 

*******************************************

ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการขยายเชื่อมต่อระบบส่งแก๊สชีวภาพจากบ่อขยะ ลดรายจ่าย สร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชาวบ้าน

นายชำนาญ กายประสิทธิ  พลังพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

**************************************

สถานการณ์ เชื้อร้ายโควิด 19 เริ่มคลี่คลายรัฐบาลเริ่มผ่อนปรน ธุรกืจต่างๆ เริ่มเปิดกิจการ งานประเพณีมหกรรมลาบเมือง ที่จัดกันทุกปีของพี่น้องสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 45 “ผมชื่อไท” คนเป็นประธานจัดงาน เริ่มขยับปรึกษาคณะกรรมการ จะมีข่าวดีเร็วๆ นี้ครับ

นายธัชชัย โกมลรัตน์ ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่

************************************

ประธานจัดประกวดธิดาลาบเมือง 63 ในงานมหกรรมลาบเมืองครั่งที่ 45 ฝากบอกสาวงามหลายจังหวัดที่สมัครเข้าร่วมประชันความงาม เริ่มฝึกเดินกันได้ แล้วครับ

นายจิรชัย คงคาดิษฐ  ประธานชมรมสื่อมวลชน แอนด์ ออนไลน์ ภาคเหนือ  ,ประธานจัดประกวดธิดาลาบเมือง 63 

********************************

นักข่าวรุ่นเก่า แต่เก๋าด้านข้อมูล กระโจนร่วมวง สนับสนุนการจัดงานมหกรรมลาบเมือง ครับที่่ 45 รับรองประทับใจ ผู้ร่วมงาน ทั้งความงามและความสนุกสนาน

 

นายมนู  พุทธิมูล  นิตยการตำรวจเพื่อมวลชน

**************************************

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว หลังหยุดกิจการ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานพัฒนาไม่หยุดหย่อน รัฐบาลผ่อนปรน เมื่อไหร่ ทุกชีวิตยินดีต้อนรับทุกท่าน

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

***************************************

ทำงานเต็มที่ไม่มีโอ้อวด นำเสนอข่าวสารสู่สาธารณชน อย่างต่อเนื่องครบวงจร เป็นที่ยอมรับของภาครัฐและเอกชน นำเสนอทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

คุณวริศรา ทินนา News 108,มวลชนทีวี,นิวส์มหาชน ภาคเหนือ

**************************************

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย 

นายสินชัย พชรธนาพร นักข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี

**********************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์.จ.เชียงราย,จ.ลำปาง,จ.ลำพูน ,เทศบาลนครเชียงใหม่, เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ แหล่งข่าวทุกหน่วยงาน.วริศรา ทินนา

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่