20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#กรมอุทยานฯ เพิ่มความเข้มงวดการป้องกันปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19

ในช่วงสถานการณ์วิกฤตโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สั่งเน้นย้้าให้หน่วยงานในสังกัดสอดส่องดูแลป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าในพื้นที่ หากตรวจพบผู้กระท้าความผิดให้ ด้าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีเป็นการกระท้าผิดเกี่ยวกับไฟป่าในพื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมใน การด้าเนินโครงการจัดสรรที่ดินท้ากินให้ชุมชน ผู้กระท้าผิดอาจถูกยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและให้เข้มงวดกวดขัน การลาดตระเวนตรวจตราป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท้าลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่รับผิดชอบอย่าง ต่อเนื่องและสม่้าเสมอ
26 พฤษภาคม 2563 นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกล่าวว่า ปัจจุบันมีการฉวยโอกาสลักลอบบุกรุกแผ้วถางยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าในพื้นที่เกิดเหตุไฟไหม้และลักลอบล่าสัตว์ป่า โดยมี การใช้อาวุธในการต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้าให้เกิดความขัดแย้งและความสูญเสียต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เช่น กรณีผู้บุกรุกแผ้วถางป่าต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย และกรณี พรานป่าใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิต ดังนั้นเพื่อเป็นการระงับยับยั้งไม่ให้เกิดการบุกรุกท้าลายทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าและป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับทางราชการรวมทั้งป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจึงให้หน่วยงานสั่งการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ด้าเนินการอย่างเข้มข้น โดยด้าเนินการตาม มาตรการป้องกันปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท้าลายทรัพยากรป่าไม้ ตามข้อสั่งการแนวทางปฏิบัติระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ให้น้าเทคโนโลยีภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียมและอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV (Unmanned Area) มาประยุกต์ใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าในพื้นที่ โดยเฉพาะในบริเวณที่เกิด ไฟป่า

เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสบุกรุกแผ้วถางยึดถือครอบครองพื้นที่ที่เกิดเหตุไฟป่าดังกล่าว และเพิ่มมาตรการความ ปลอดภัยและความโปร่งใสในการตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท้าลายทรัพยากรป่าไม้โดยให้น้า เทคโนโลยีกล้องถ่ายวีดีทัศน์กิจกรรม (Action Camera) มาใช้บันทึกภาพการปฏิบัติงานไว้เป็นพยานหลักฐานในกรณีที่มี การโต้แย้งหรือกล่าวหาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความจ้าเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งให้ยึดหลักความ ปลอดภัยในการประกอบก้าลังตรวจลาดตระเวนและการใช้อาวุธในการปฏิบัติ การอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ นายประกิตฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปล่อยปละละเลยรู้เห็นเป็นใจหรือ สนับสนุนให้เกิดการกระท้าความผิด จะมีการด้าเนินการทางกฎหมายและวินัยอย่างเด็ดขาด จึงขอให้คนปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความตั้งใจ สุจริต เน้นการท้างานแบบบูรณาการ ให้ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตส้านึกและสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับทราบถึงโทษและผลกระทบจากการท้าลายทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และการเป็นเจ้าของ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการ ป้องกันการกระท้าผิดอีกทางหนึ่ง หรือเป็นเครือข่ายในการแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อจะได้หามาตรการป้องกัน มิให้มีการท้าลายป่าต่อไป
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช