20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

ปทุมธานีโมเดล ต้นแบบศูนย์กักแยกตัวตัดวงจร โควิด-19 ลดภาระหมอ ลดความเสี่ยงชุมชน

ปทุมธานีโมเดล ต้นแบบศูนย์กักแยกตัวตัดวงจร โควิด-19 ลดภาระหมอ ลดความเสี่ยงชุมชน

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ และดร.อณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์ รองผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน ร่วมกับเครือข่ายด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาสำหรับผู้บริหาร (RoLD) ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ชูยุทธศาสตร์ต้นน้ำ ดึงชุมชนร่วมการจัดการกลุ่มเสี่ยง เปิด “ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยกปทุมธานีโมเดล ต้าน COVID-19”

โครงการศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก (Isolation Facility) นี้เป็นต้นแบบการลงปฏิบัติการในระดับท้องถิ่น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างปลอดภัย เพิ่มการเข้าถึงการบริการทางสุขภาพของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีพื้นที่อยู่อาศัยจำกัดที่จำเป็นต้องกักตัว ให้มีที่พักแยกจากครอบครัวและชุมชน ลดความเสี่ยงของชุมชนที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ โดยหวังขยายผลการปฏิบัติสู่พื้นที่ชุมชนในจังหวัดอื่นต่อไป