จันทร์. เม.ย. 6th, 2020

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดรถยนต์ติดตั้งเครื่องขยายเสียง พร้อมวงดนตรีเคลื่อนที่ ออกให้ความรู้แก่ประชาชน รอบตัวเมืองลพบุรี สร้างตระหนักรู้เฝ้าระวังการระบาด COVID-19

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดรถยนต์บรรทุกดัดแปลงพร้อมเครื่องขยายเสียง วงดนตรีเคลื่อนที่ขนาดเล็ก นำโดย พันเอก รวี พินิจจันทร์ ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ในนาม “วงดนตรีกองทัพบกเพื่อประชาชน” ออกทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตัวเมืองลพบุรี เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่บาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ควบคู่กับการให้ความบันเทิงในรูปแบบของการแสดงดนตรี เพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลให้แก่พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ต่างๆ ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไทย พร้อมทั้งแจกแผ่นพับ ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยต่อการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การเว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงที่มีประชาชนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก “ล้างมือบ่อยๆ กินร้อน ช้อนของฉัน” ไม่แชร์ข่าวปลอม Fake News หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์สังคมออนไลน์ อันนำไปสู่การสร้างความตื่นตระหนกแก่ส่วนรวม รับฟังประกาศและข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น  รวมถึงสร้างความเข้าใจในมาตรการกักตัวเอง 14 วัน สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร

ซึ่งการปฏิบัติจะเคลื่อนขบวนรถไปตามเส้นทางต่าง และหยุด พบปะพูดคุยกับประชาชนในจุดสำคัญ อาทิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร บขส.ลพบุรี  สถานีรถไฟ หน้าศูนย์การค้า ตลาดนัดต่างๆ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการรับรู้แก่ประชาชนทั่วไป ไม่ตื่นตระหนก และ ร่วมกันนำพาประเทศผ่าพ้นวิกฤติ  COVID-19  ไปด้วยกัน โดยใช้บุคลากร สื่อประชาสัมพันธ์ ที่มีอยู่ของหน่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายของกองทัพบก

สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี /  รายงาน  โทร. 081 – 9945887